Tag Archives: ios keyboard

iOS tự thay thế kí tự khi gõ

Trong trường hợp, bạn muốn nhập một từ bất kỳ bằng bàn phím iPhone. Nhưng sau khi nhập xong và bấm dấu “cách” thì từ đó lại tự động chuyển thành từ khác. Đây trường hợp bàn phím iPhone bị nhảy chữ do tính năng “tự động sửa” và “dự đoán” trên điện thoại iPhone.